POZIV ZAINTERESOVANIM LICIMA SA INVALIDITETOM ZA UKLJUČENJE U PROJEKAT


,,Saradnjom do većeg zaposlenja OSI''


Podgorica, 08.04.2022. godine

NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa'' Podgorica, u partnerstvu sa NVO ,,Razvitak'' Cetinje od 25.03.2022. godine realizuje Projekat ,,Saradnjom do većeg zaposlenja OSI''.
Projekat je odobren za finansiranje Odlukom Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje br.01/22-4120 od 15.03.2022. godine. Projektom je planirano uključenje u projektne aktivnosti ukupno 8 lica sa invaliditetom (od čega najmanje 40% lica ženskog pola) za edukaciju u trajanju od 2 mjeseca, a kasnije i zaposlenje 8 lica na period od 7 mjeseci.
Edukacija i zaposlenje su planirani za administrativne poslove, poslove vođenja arhive, rad na kopiranju i koričenju dokumentacije, kao i rad asistenta na projektima.
Projektom je takođe planirano da 4 lica budu edukovana i zaposlena kod Partnerske organizacije ,,Razvitak'' Cetinje, a 4 lica kod nosioca Projekta – NVO Saveza ,,Naša inicijativa'' Podgorica.
Shodno pravilima Zavoda za zapošljavanje (Operativni priručnik za sprovođenje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – mart 2022. godine, sajt ZZZ) lice sa invaliditetom kao učesnik Projekta, ne može biti uključeno u više projekata.
Ciljna grupa Projekta su:
- Lica sa invaliditetom sa evidencije nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje Crne Gore:
- kojima je status utvrđen propisima iz oblasti obrazovanja;
- kojima je status utvrđen u smislu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju ili o boračko -
invalidskoj zaštiti;
- kojima je status utvrđen na osnovu rješenja nadležne komisije za profesionalnu rehabilitaciju
Zavoda.
U vezi sa prednjim, NVO Savez ,,Naša inicijativa'' Podgorica poziva lica sa invaliditetom koja su zainteresovana i koja ispunjavaju uslove za uključenje u Projekat, da se, do 18.04.2022. do 14.00h prijave kancelariji NVO Saveza ,,Naša inicijativa'' preko mejla (), ili putem telefona: 067-576-780 radi mogućeg uključenja u projektne aktivnosti.
Nakon isteka naprijed pomenutog roka, NVO Savez ,,Naša inicijativa'' će kao izvođač Projekta, u saradnji sa projektnim Partnerom (NVO ,,Razvitak'' Cetinje) i Zavoda za zapošljavanje – Područna jedinica Podgorica, izvršiti selekciju kandidata i sa istima zaključiti ugovore o njihovom učešću u Projektu.

 

Izvršni direktor Saveza
Milisav Korać

 

 

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže