INFORMACIJE O UDRUŽENJIMA IZ SASTAVA SAVEZA

“NAŠA INICIJATIVA”

 

 

1. NVO ,,Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju- Plav” je registrovano 19.01.2011.godine. Llice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Enes Purišić. Udruženje angažuje defektologa, logopeda, pet personalnih asistenata, kao i tri asistenta u nastavi koji rade sa petnaestoro djece a povremeno, u saradnji sa  Zavodom za zapošljavanje angažuju se asistenti u kući i asistenta u nastavi za korisnike ovog NVO.

Kontakt: 051-251-816

E-mail:

Adresa:Bogaiće b.b. – Plav

 

 

2. NVO ,,Za budućnost nase djece” - Andrijevica je registrovano 05.03.2010. godine. Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Nebojša Radović. Udruženje angažuje fizioterapeuta i defektologa za rad sa devetoro djece.

Kontakt:051-243-106

E-mail:

Adresa:Ul.Branka Deletića b.b. – Andrijevica

 

 

3. NVO ,,Olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama” Rožaje je registrovano 20.08.2004.godine. Llice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Vezira Ćosović. Udruženje angažuje fizioterapeuta, defektologa, pedagoga i psihologa za rad sa sezdestoro djece. Udruženje angažuje i šest asistenata, kroz programe javnih radova a u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje.

Kontakt: 051-274-365

E-mail:

Adresa: Zanatski centar Kej-Rožaje

 

4. NVO,,Korak nade” Berane  je registrovano 05.09.2007.godine. Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Sefo Kožar. Udruženje angažuje fizioterapeuta, šest asistenata u nastavi, logopeda, defektologa i vaspitača  za rad sa dvadesetoro od osmadesetoro djece iz Udruženja. Udruženje angažuje i osam asistenata kroz programe javnih radova a u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje.

Kontakt:051-232-432

E-mail:

Adresa:Ul.Voja Maslovarića br.59-Berane

 

 

5. NVO,,Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama-Ljepša budućnost Berane” je registrovano 04.07.2003.godine. Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Marina Milić. Udruženje angažuje stručni kadar za rad sa tridesetoro djece .Trenutno su u realizaciji projekti : ,,Radionice za djecu sa smetnjama u razvoju “(projekat od komisije za raspodjelu sredstava NVO berane) i ,,Radionica za mlade sa smetnjama u razvoju (krojenje i šivenje)”(projekat Vlade Crne Gore –od igara na sreću 2014 godine). U saradnji sa Zavodom za zapošljavanje angažovano je četri asistenta , dva asistenta u nastavi i dva personalna asistenta.

Kontakt :051-234-961

E-mail:

Adresa:Ul.Branka Deletića br.1 –Berane

 

6. NVO ,,Organizacija za rehabilitaciju omladine i djece sa posebnim potrebama”-Žabljak je registrovano 21.09.2007.godine. Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Željka Kolundžija-Vojinović. Osnovne aktivnosti Udruženja su za sada zasnovane na obezbjeđenju asistenata u nastavi za djecu iz ovog Udruženja, kroz programe javnih radova a u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje.

Kontakt:052-361-043

E-mail:

             

Adresa:Selo Razvršje – Žabljak

7. NVO ,,Nova nada“ – Žabljak je registrovano 15.11.2007.godine. Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Slobodan Anđelić. Udruženje angažuje logopeda, psihologa, sociologa i socijalnog radnika za rad sa desetoro djece.

Kontakt:052-361-325

E-mail:

Adresa:Ul.Jakova Ostojića br.5 – Žabljak

8.NVO ,,Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju-Mojkovac”  je registrovano 23.02.2011.godine. Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Sanja Bošković. Udruženje je angažovalo učitelja, logopeda i defektologa-oligofrenologa koji za sada rade sa devetoro djece.

Kontakt: 050-472-641

E-mail:

Adresa:Svetozara Drobnjaka b.b. – Mojkovac

 

9. NVO Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama i smetnjama u razvoju ,,Zvijezda” Kolašin je registrovano 30.04.2010.godine. Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Ana Danilović. Udruženje angažuje fizioterapeuta, psihologa, logopeda, asistenta u nastavi za rad sa dvadesetoro  djece. Udruženje angažuje personalnog asistenta i asistenta u nastavi, kroz programe javnih radova a u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje.

Kontakt:020-234-916

E-mail:

Adresa:Ul.13Jul b.b.-Kolašin

 

10. NVO ,,Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju - Pružite nam šansu - Crne Gore” je registrovano 14.05.2008.godine. Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Danijela Prelević. Udruženje angažuje fizioterapeuta, defektologa, profesora likovne umjetnosti i za rad sa  dvadeset-petoro djece. Udruženje angažuje i tri personalna asistenta, kroz programe javnih radova a u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje.

Kontakt:020-260-669

E-mail:

Adresa:Donja Gorica b.b. Podgorica

 

11. NVO „Udruženje roditelja i djece sa teškoćama u razvoju“ Podgorica je registrovano 2007. godine i upisano u Registar nevladinih udruženja. Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Milisav Korać.

Udruženje je samostalno, nestranačko, neprofitno, dobrovoljno, socijalno-humanitarno NVO koje okuplja roditelje koje imaju djecu i omladinu sa raznim vrstama teškoća u razvoju. Za sada ima 105 djece i mladih sa smetnjama u razvoju i oko 200 roditelja-članova Udruženja. U Crnoj Gori ima oko 30 roditeljskih udruženja djece sa smetnjama u razvoju a mi smo, po broju članova, realizovanim aktivnostima, odobrenim projektima, dodijeljenim sredstvima od strane raznih donatora, servisima usluga koje pružamo među prvih 3 udruženja ove vrste u Crnoj Gori.
Članovi Udruženja mogu biti i svi drugi ljudi dobre volje, sponzori, donatori, stručnjaci koji prihvataju ciljeve Udruženja i žele raznim aktivnostima pomoći u radu Udruženja. Svojim aktivnostima Udruženje nastoji pomoći da se djeca sa teškoćama u razvoju u što većoj mogućoj mjeri osposobe, osamostale, rehabilituju i integrišu u redovan društveni život.

Organizaciji je od strane Ministarstva odbrane početkom 2014. godine ustupljen na privremeno korišćenje objekat na Starom aerodromu u Podgorici, površine 430m². Oko 300m² smo do sada adaptirali i opremili.
Imamo kancelarijsku opremu (3 kompjutera, 2 lap-topa i 3 štampača), kao i potrebnu opremu za fizioterapeutske vježbe. Posjedujemo 4 strunjače i dva fizioterapeutsko-maserska stola, valjke, lopte, švedske ljestve, dvije fotelje za masažu, traku za hodanje, sobno biciklo.

Imamo odličnu saradnju sa 19 udruženja roditelja djece sa teškoćama u razvoju širom Crne Gore iz Saveza „Naša inicijativa“ čiji smo i sami članovia predsjednik Udruženja je ujedno i izvršni direktor NVO Saveza „Naša inicijativa“ kao najbrojnijeg Saveza u oblasti invaliditeta u Crnoj Gori.

Ciljevi i djelatnosti

Realizovani projekti

 

Kontakt:020-642-060

E-mail:

Adresa: Stari Aerodrom (bivši vojni kompleks ), Bulevar Josipa Broza Tita b.b. Podgorica

 

12. NVO Udruženje roditelja djece i omladine sa posebnim potrebama Crne Gore ,,Rastimo zajedno” Danilovgrad je registrovano 15.02.2013.godine. Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Milomir Pavlović.Udruženje angažuje psihologa, dva defektologa i dva fizioterapeuta. Fizioterapeuti rade po programu i instrukcijama  doktora fizijatra .Korisnici usluga su dvadesetpetoro djece i mladih sa smetnjama u razvoju. Udruženje angažuje i dva personalna asistenta, kroz programe javnih radova a u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje.

Kontakt:069-615-444

E-mail:

Adresa:Strahinjići b.b. –Danilovgrad

 

13. NVO,,Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju-Razvitak Cetinje” je registrovano 03.10.2003.godine. Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Ruža Begović. Ovo je najstarije Udruženje u Crnoj Gori.Roditelji djece sa posebnim potrebama su osnivači Udruženja kao nevladine , dobrovoljne,samostalne, nepolitičke, društvene , neprofitne , socijalno-humanitarne organizacije roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju , stručnjaka i drugih humanitarnih lica , koja svojim radom i aktivnošću podstiču i pomažu unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite , vaspitanja , obrazovanja i stručnog osposobljavanja roditelja za rad sa svojom djecom , kao i na stvaranju uslova za sportski , rekreativni i kulturno-zabavni život i unapređivanje profesionalnog osposobljavanja , zapošljavanja i zbrinjavanja djece i omladine sa teškoćama u razvoju. Putem projekata nastoji se da se djeci obezbijedi stručan rad(fizioterapeut , logoped , defektolog i pedagog) kako bi se oni uključili u redovne tokove života i bili korisni članovi  države. Udruženje ima svojstvo pravnog lica sa pravima , obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonima i Statutom .

Među prvim donatorima poslije otvaranja Udruženja , pomoć pri otvaranju biblioteke igračaka pružila je organizacija ,,Save the children” ;pri nabavljanju potrebnih sprava za članove sa mišićnim i neuro mišićnim oboljenjima ,,BCIF”.Sredstva za fizioterapeutske , pedagoške , defektološke i druge radionice obezbijeđuju pisanjem projekata Komisiji za raspodjelu sredstava od igara na sreću , Komisiji za saradnju sa NVO i raspodjelu sredstava za NVO na Cetinju . Crveni krst Crne Gore , kao i Crveni krst Cetinje su više puta izašli u susret donirajući ortopedska pomagala , i razne potrebštine koje su potrebne članovima Udruženja .

Sa gradonačelnikom i Prijestonicom Cetinje imaju dobru saradnju , tako da su prije četri godine dobili opštinske prostorije na korištenje do rješavanja trajnog smještaja , a do tada su sve aktivnosti Udruženja sprovođene u iznajmljenim prostorijama . Prostorije u kojima se nalazi Udruženje je oko 200m2 površine (5 prostorija bez kuhinje i kupatila) , koje je adekvatno za potrebe istog. U sklopu Udruženja postoji biblioteka igračaka smještena u posebnoj prostoriji , u kojoj ima raznog didaktičkog materijala  , kojim se služe članovi sa psihološkim smetnjama u razvoju, motoričkim oštećenjima gornjih ekstremiteta , kao i članovi sa oštećenjem vida.Od opreme posjedujemo :gladijator , električna staza , sobna bicikla , ljestve , suvo veslo , tri električne fotelje za masažu , step-sprava , strunjače raznih dimenzija , profesionlani sto za fizikalnu teraoiju, sprava za jačanje trbušnih mišića , dvije obične staze za hod , lopte za jačanje držanja ravnoteže , razboj i druge koje su od velike pomoći za prefesionalnu fizikalnu rehabilitaciju članovima sa dijagnozom cerebralne paralze , drugih mišićnih i neuromišićnih teškoća , kao i članovima sa urođenim deformitetima udova. Pedagoški i individualni rad se odvija u prostoriji u kojoj se nalaze sto , plakar , tabla , sa koje djeca koja pohađaju vanredno nastavu se adaptiraju , prate kao i ostala djeca u školama. Od kancelarijske opreme Udruženje posjeduje : tel/fax , računare , kopirni aparat.

Udruženje radi svakim radnim danom od 9časova ujutru do 20 časova. Od 9 časova do 14 časova , radi grupa djece (koja ne pohađa redovno vrtić i školu) sa vaspitačem , ujedno rade is a pedagogom i fizioterapeutom koji radi 9 časova. U popodnevnoj smjeni obuhvaćena su djeca koja pohađaju redovno školovanje .Pedagoški rad odvija se u istom random vremenu kao i fizioterapeutski. Individualni rad sa nastavnikom odvija se u popodnevnim časovima ,ovim radom obuhvaćena su samo djeca koja pohađaju redovno školovanje , dobijajući tim dodatnu nastavu najviše iz stranih jezika , a neki kao slabovidi njima se pomaže u skoro svim predmetima.

Udruženje je član Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa” i jedan od osnivača. Dobru saradnju imaju i sa Udruženjem paraplegičara Cetinje i Udruženjem tjelesno invalidnih lica Crne Gore.

Opšta akta donose organi Udruženja u skladu sa odredbama Statuta.Skupština Udruženja održava se jednom mjesečno. Nadzorni odbor ima uvid u cjelokupnu dokumentaciju Udruženja i prati rad predsjednika Udruženja i članova Upravnog odbora.

Ministri rada i socijalnog staranja su u predhodnom periodu posjećivali Udruženje i izricali pohvale u vezi aktivnosti koje organizuje ova Organizacija.

Kontakt:041-231-112

E-mail:

Adresa:Ul.Nikole Lekića b.b. – Cetinje

 

14. NVO Udruženje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju ,,Puževa kućica” Budva je registrovano 07.02.2013.godine. Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Nataša Anastasov. Udruženje angažuje fizioterapeuta, logopeda , defektologa i psihologa za rad sa  petnaestoro djece iz Udruženja.Udruženje okuplja tridesetoro djece.

Kontakt:033-465-668

            069-227-882

E-mail:

Adresa:Prve Proleterske 161-Budva

Sajt: www.puzeva_kucica.com

 

15. NVO ,,Evropski dom Tivat” je registrovano 04.01.2001.godine. Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Marijana Mišić Škanata. Udruženje angažuje fizioterapeuta, defektologa-oligofrenolofa, asistenta u nastavi za rad sa desetoro djece. Udruženje angažuje i personalnog asistenta za rad sa troje djece, kroz programe javnih radova a u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje.

Kontakt:032-671-961

E-mail:

Adresa:Ul.Luke Tomanovića br.4 Tivat

 

16.NVO,,Udruženje roditelja za podršku i pomoć djeci sa posebnim potrebama- Mali veliki korak - Kotor“ je registrovano 15.04.2002.godine. Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Miroslav Koprivica. Udruženje angažuje  defektologa za rad sa djecom sa intelektualnim smetnjama.

Kontakt:032-325-454

E-mail:

Adresa:Rakite 5, Lamela2 - Kotor

17. NVO Udruženje roditelja za podršku i pomoć djeci sa posebnim potrebama ,,Sunčev zrak”- Igalo je registrovano 27.07.2012.godine. Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Jovo Grubač. Udruženje angažuje stručni kadar za rad sa šezdesetdvoje djece.

Kontakt:031-331-516

E-mail:

Adresa:Ul.Janka Beka broj 1 - Igalo

18. NVO Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Zrak sunca” Herceg Novi je registrovano 29.07.2011.godine. Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Ljiljana Krstić. Udruženje ima 15 članova sa raznim oblicima invaliditeta.Za rad sa članovima Udruženje povremeno angažuje fizioterapeuta i defektologa-logopeda a prioritetna im je kreativna radionica gdje su angažovani i roditelji. Ostvarena je dobra saradnja sa lokalnom samoupravom, institucijama, domaćim i međunarodnim organizacijama civilnog društva, privatnim biznis sektorom, školama, vrtićima i drugim.

 Od 2011. svake godine u saradnji sa Morskim dobrom iz Budve realizuje se akcija za Dan Planete Zemlje. Tom prilikom potpisuju Sporazum o saradnji sa Morskim dobrom kao i sa svim učesnicima akcije.Tradicionalno svake godine obilježavaju Svjetski Dan prava djeteta, manifestacijom ,,Pjesmom do zvijezda” u saradnji sa Hercegfestom, školama, vrtićima kao i crnogorskim estradnim muzičkim umjetnicima.

Takođe svake godine Udruženje obilježava i Dan osoba sa invaliditetom u saradnji sa Institutom ,,Dr S.Milošević” u Igalu.

Uspješno je realizovan niz projekata a podržani su od: FAKT-a, Fonda za aktivno građanstvo, Američke ambasade, Igara na sreću Lutrije Crne Gore, budžeta Opštine Herceg Novi, drugih donatora i sponzora.

Kontakt:031-674-864

E-mail:

Adresa:Đenovići b.b.-Herceg Novi

 

19. NVO ,,Društvo roditelja djece sa posebnim potrebama – Bar je registrovano 20.06.2002.godine. Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Čedo Popović. Udruženje angažuje fizioterapeuta, logopeda i defektologa za rad sa sedamnaestoro  djece.

Kontakt:030-353-748

E-mail:

Adresa:Ante Đedovića br.16 – Bar

20.NVO ,,Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju - Ulcinj“ je registrovano 08.04.2010.godine. Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja je Rizaja Dervišaga. Udruženje angažuje psihologa, defektologa, učitelja-vaspitača, specijalnog vaspitača i negovateljicu za rad sa devetoro djece. Udruženje angažuje i fizioterapeuta, kroz programe javnih radova a u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje.

Kontakt:030-411-860

E-mail:

Adresa:Bulevar Majke Tereze b.b.

 

 

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže