Na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za 2020. godinu, dana 30.10.2020. godine zaključen je ugovor o realizaciji projekta “Što vise ravnopravnosti to manje diskriminacije” između Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti Ministarstva za ljudksa i manjinska prava i NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” Podgorica.
Savez Naša inicijativa će realizovati projekat “Što više ravnopravnosti to manje diskriminacije” u periodu od 12 mjeseci i visina dobijenih sredstava za realizaciju projektnih aktivnosti iznosi 25.044,50eura.
Planirane Projektne aktivnosti su usmjerene na poboljšanje sveukupnog položaja lica sa invaliditetom, posebno djece i mladih sa invaliditetom.
Neki od očekivanih rezultata kroz realizaciju projektnih aktivnosti:
- Smanjenje predrasuda prema licima sa invaliditetom
-Dati doprinos u poboljšanju zdravstvene zaštite najmanje 40 lica sa tjelesnim invaliditetom i smanjen stepen diskriminacije prema tim licima u oblasti zdravstvene zaštite
- Povećan stepen poštovanja ljudskih prava lica sa invaliditetom
- Povećan broj ostvarenih prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite, zdravstvene zaštite i vaspitno-obrazovne zaštite
-Dat doprinos u realizaciji pojedinih javnih politika iz oblasti invaliditeta.

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže