„U partnerstvu sa 20 udruženja protiv diskriminacije lica sa invaliditetom“


Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“ Podgorica je održao okrugli sto i potpisao ugovore sa 20 lokalnih koordinatora/ki iz NVO sektora koji će biti angažovani u 16 gradova u Crnoj Gori , na projektu „U partnerstvu sa 20 udruženja protiv diskriminacijelica sa inavliditetom“.Projekat je pomenutom Savezu odobren od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava krajem 2018 godine.
Potpisivanju ugovora u ime donatora projekta – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ,prisustvovala je i predstavnica tog organa - Aleksandra Popović.
Projekat ima za cilj smanjenje diskriminacije u odnosu na djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom i doprinos u izjednačavanju u pravima, naprijed pomenute populacije sa ostalim građanima i građankama našeg Društva.
Na okruglom stolu, Savez „Naša inicijtiva“ je predstavio ciljeve ,planirane aktivnosti,kao i očekivane rezultate projekta.
Lokalni koordinatori/ke će tokom 7 mjeseci koliko će biti angažovani na projektu,pratiti moguće oblike diskriminacije i nejednakosti prema licima sa invaliditetom u svojim sredinama ,ukazivati na takve pojave i tražiti od nadležnih loklanih i državnih organa,uklanjanje neravnopravnosti prema pomenutoj populaciji i njihovo izjednačavanje sa ostalim predstavnicima/cama Društva.Tokom trajanja projekta biće održani okrugli sto u Plavu nakojem će biti prisutni i predstavnici lokalnog NVO Udruženja roditelji djece sa teškoćama u razvoju – Plav na kojem će biti pozvani i predstavnici lokalnih i državnih organa.Na tom okruglom stolu akcenat će biti na preventivnom djelovanju u suzbijanju mogućih oblika nejednakosti diskriminacije kojima su izloženi djeca i mladi sa smetnjama u razvoju kao i odrasla lica sa invaliditetom.
Tokom projekta planirana je intezivna saradnja sa nadležnim državnim organima kao npr : Kancelarijom zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i drugim ministarstvima,centrima za socijalni rad,područnim jedinicama fonda zdravstva ,Odborom za ljudska prava i slobode kao i sa brojnim organima na loklanom nivou.Projektom će se koordinirati iz Saveza „Naša inicijativa“ Podgorica.

 

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže