Izvršni direktor Saveza ,,Naša inicijativa“ sa jednim brojem predstavnika civilnog društva prisustvovao sastanku sa gospodinom Nikolom Bertolinijem, šefom Odjeljenja za regionalnu saradnju pri Direktoratu za proširenje Evropske komisije

Dana 05.10.2015.godine izvršni direktor  NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa“Milisav Korać sa jednim brojem predstavnika civilnog sektora prisustvovao  je konsultativnom sastanku sa gospodinom Nikolom Bertolinijem,šefom Odjeljenja za regionalnu saradnju pri Direktoratu za proširenje Evropske komisije. Ovaj sastanak organizovali su Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori i TACSO kancelarija u Crnoj Gori.

Cilj sastanka su konsultacije o pripremi novog Civil Society Facility 2016/2017 programa koja je u ranoj fazi izrade. U skladu sa novim fokusom IPA2, koji predviđa jače mehanizme za konsultacije sa ne-državnim akterima, namjera organizatora sastanka je bila da se predstavnici NVO sektora ohrabre da aktivno učestvuju u debati o potencijalnim prioritetima narednog dvogodišnjeg ciklusa finansijske pomoći EU za civilno društvo u Crnoj Gori.

Gospodin Bertolini je između ostalog saopštio da EU planira da i u narednom periodu izdvoji značajna finansijska sredstva za podršku civilnog društva u Crnoj Gori. Naglasio je da je dio sredstava predviđen i za finansiranje aktivnosti koje se odnose na lica sa invaliditetom.

Predstavnici nevladinog sektora su uglavnom zahvalili gospodinu Bertoliniju na podršci aktivnostima EU nevladinom sektoru i na spremnosti da se taj proces nastavi i ubuduće. Pored ostalog u većini slučajeva pomenuli su i Nacrt izmjena Zakona o NVO, koji je sad aktuelan izražavajući značajno neslaganje sa predloženim izmjenama pomenutog Zakona.

Izvršni direktor NVO Saveza ,,Naša inicijativa“ Milisav Korać se u ime Saveza i dvadeset lokalnih udruženja koja se nalaze u sastavu pomenute NVO, gospodinu Bertoliniju zahvalio na činjenici što je Delegacija Evropse Unije prepoznala da i dalje treba pružati podršku licima sa invaliditetom u Crnoj Gori i aktivnostima onih organizacija lica sa invaliditetom koja se bave tom problematikom. Nagasio je da je nažalost još uvijek, položaj djece i mladih sa smetnjama u razvoju na nezadovoljavajućem nivou i da su ovoj populaciji još uvijek nedostupni mnogi servisi usluga. Izvršni direktor je naglasio da i organizacije koje on predstavlja, nijesu zadovoljne predloženim izmjenama Zakona o nevladinim organizacijama i da mu je poznato da je veliki broj NVO u Crnoj Gori izazio nezadovoljstvo i da su dostavljene brojne primjedbe i sugestije na predloženi dokument. Stoga je izrazio očekivanje da i Delegacija EU zauzme stav da se izmjene Zakona o NVO ne mogu usvojiti bez širokog konsensusa i podrške većinskog broja NVO u Crnoj Gori. Odnosno, kako je naglasio gospodin Korać, eventualno donošenje izmjena Zakona koji sadrži odredbe protiv kojih je većina NVO, predstavljalo bi pravno nasilje prema NVO sektoru. Naglasio je i da najveći broj NVO u Crnoj Gori opstaje i funkcioniše od raspodjele sredstava od igara na sreću. Pomenuo je i problem što se ovaj konkurs za raspodjelu sredstava, od ustanovljena ovog Fonda za raspodjelu, baš nikada nije raspisao u skladu sa zakonskim rokom što predstavlja značajan  problem za veliki broj NVO u Crnoj Gori. Stoga se založio za strogo poštovanje svih zakonskih rokova.

Izvršni direktor Saveza ,,Naša inicijativa“ je istakao kao značajan resurs Fond novčanih sredstava za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Takođe je naglasio da je u taj Fond od njegovog osnivanja 2009.godine, prema saznanjima organizacije koju predstavlja, uplaćeno blizu četrdeset miliona eura, što predstavlja značajan novčani iznos. Međutim, naglasio je da je od pomenutog novca svega oko 10% sredstava, utrošeno za podršku zapošljavanja lica sa invaliditetom (zbog čega je Fond i osnovan) a da su ostala sredstva ostala u budzetu Države Crne Gore.On smatra da se mora stvoriti povoljniji ambijent za zapošljavanje lica sa invaliditetom i za namjenski utrošak pomenutih sredstava.

Gospodin Bertolini je zahvalio izvršnom direktoru Saveza ,,Naša inicijativa“ na diskusiji i pored ostalog naglasio da se slaže sa mišljenjem da izmjene Zakona o NVO moraju imati široku podršku i konsensus velikog broja NVO u Crnoj Gori. Takođe je ponovio da je Delegacija EU spremna da i u narednom periodu pruži podršku unapređenju položaja djece sa teškoćama u razvoju i dostizanju međunarodnih standarda u toj oblasti.

 

                                                                PR Služba Savez ,,Naša inicijativa“

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže