Predstavnici NVO Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa'' Podgorica su se dana 06.07.2021. godine sastali sa predsjednikom Odbora za ljudska prava i slobode, Jovanom Vučurovićem.
Sastanak je realizovan u skladu sa Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2021. godinu u cilju nastavka saradnje Odbora sa Savezom „Naša inicijativa“, započete 2010. godine. Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode Jovan Jole Vučurović sastao se sa predstavnicima NVO Saveza „Naša inicijativa“ : Milisavom Koraćem, izvršnim direktorom NVO Savez „Naša inicijativa“, Vezirom Ćosović, predsjednicom NVO „Olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama“ – Rožaje i Ljiljanom Krstić, predsjednicom NVO Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Zrak sunca“ - Herceg Novi.
Dvije strane su se usaglasile da su, i pored brojnih aktivnosti preduzetih na unapređenju položaja lica sa invaliditetom, i dalje prisutni brojni faktori koji utiču da osobe sa invaliditetom budu izložene riziku da postanu žrtve diskriminacije u obrazovanju i društvenom životu.
Izvršni direktor Milisav Korać je saopštio da Savez „Naša inicijativa“ djeluje već 19 godina, okuplja 20 lokalnih udruženja koja djeluju u 17 opština i najbrojniji su savez u Crnoj Gori. Iako su do sada imali korektnu saradnju sa državnim organima, ima prostora za njeno unapređenje. Fokus izlaganja je usmjerio na dvije oblasti: probleme samih udruženja i probleme djece sa invaliditetom i njihovih porodica. Suočavaju se sa brojnim problemima zbog neredovnog načina finansiranja aktivnosti ovih organizacija, koje su dominantno oslonjene na domaće donatore, što je ove godine dodatno otežano neusvajanjem budžeta. Apelovao je da se Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2021. godinu što prije usvoji i da ministarstva u što je moguće kraćem roku raspišu konkurse za raspodjelu sredstava.
Mišljenja je da su procedure za ostvarivanje prava lica sa invaliditetom iz oblasti zdravstvene zaštite previše komplikovane, kao i da su pomagala koja se obezbjeđuju ovim licima često neprikladna. Zdravstvena zaštita lica sa invaliditetom je uslovljena godinama starosti osiguranika, umjesto njihovim realnim potrebama, što je u suprotnosti sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom kojim je propisano da godine starosti osiguranika ne mogu biti uslov za liječenje i rehabilitaciju.
Vezira Ćosović, predsjednica NVO „Olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama“ – Rožaje je informisala o radu organizacije koja djeluje od 2004. godine i pruža usluge za 60 djece sa smetnjama u razvoju. Istakla je da poslednjih godina nijesu dobili podršku za projekte kojima su aplicirali, ali opstaju zahvaljujući podršci Saveza „Naša inicijativa“.
Ljiljana Krstić, predsjednica NVO Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Zrak sunca“ - Herceg Novi je informisala o projektima koje realizuje organizacija kojom rukovodi, manifestacijama koje organizuju povodom važnih međunarodnih dana u oblasti ljudskih prava, Hercegnovskom modnom kutku i slikarskim radionicama.
Učesnici sastanka su izrazili očekivanje da će se u predstojećem periodu zalaganjem svih nadležnih institucija doprinijeti daljem unapređenju prava i položaja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori, za šta je predsjednik Odbora Vučurović obećao bezrezervnu podršku.

 

https://www.skupstina.me/me/clanci/odrzan-sastanak-predsjednika-odbora-za-ljudska-prava-i-slobode-sa-predstavnicima-nvo-nasa-inicijativa

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže