Ministarka Kovačević otvorila Konferenciju „Lica sa invaliditetom u Crnoj Gori – stanje i izazovi“

Datum objave: 03.12.2015 13:06 | Autor: mrss 

Mimo 3. decembar

 

Ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević otvorila Konferenciju „Lica sa invaliditetom u Crnoj Gori – stanje i izazovi“ povodom obilježavanja 3. Decembra – Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.
 
Tom prilikom istaknuta je veoma dobra obostrana saradnja Ministrarstva i predstavnika civilnog sektora, koja će se unaprijediti kroz dalje zajedničke aktivnosti na poboljšanju položaja lica sa posebnim potrebama.
 
 
 
Poštovani prisutni,
 
Ministarstvo rada i socijalnog staranja, kao institucija nadležna za definisanje politike socijalne zaštite i zapošljavanja, u saradnji sa svim institucijama sistema, ima dužnost i zakonsku obavezu, ali i prioritetan zadatak da uloži napore da kroz primjenu adekvatnih mjera za smanjenje siromaštva i nerazvijenosti i veće zapošljivosti svih gradjana, stvori uslove za povećanje kvaliteta života svakog pojedinca, kao i drušva u cjelini.
 
Učinili smo značajne pomake, ali i pored toga, pred nama je još mnogo obaveza, kako u usaglašavanju zakonske regulative sa standardima EU, tako i na samoj implementaciji usvojenih zakonskih rješenja.
 
Pri ostvarivanju tog zadatka, posebna pažnja mora se posvetiti i kategoriji osjetljivih grupa, među kojima su i lica sa invaliditetom.
 
Donošenjem Zakona o ratifikaciji konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom Crna Gora se obavezala da će osigurati i promovisati puno ostvarivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, bez ikakve diskriminacije po osnovu invaliditeta, i to kroz preduzimanje određenih mjera i akcija, kao i donošenjem nove ili izmjenu postojeće zakonske regulative.
 
Od posebnog je značaja i Strategija za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori za period 2008-2016. godine, kojom je unaprijeđen programski okvir koji se odnosi na lica sa invaliditetom, i kojom su obuhvaćene mjere programske politike u domenu zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja i stručnog osposobljavanja i zapošljavanja. 
 
Posebna pažnja je posvećena unapređenju zakonodavnog okvira koji se odnosi na lica sa invaliditetom, a u cilju stvaranja uslova za povećanje zaposlenosti lica sa invaliditetom i njihovo ravnopravno učešće na tržištu rada.
 
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, koji je izmijenjen i dopunjen 2011.godine, na sveobuhvatan način pravno uređuje pitanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom.  
 
Zakonom se uređuje način i postupak ostvarivanja prava na profesionalnu rehabilitaciju lica sa invaliditetom, mjere i podsticaji za njihovo zapošljavanje, način finansiranja i druga pitanja od značaja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.
 
Osnovni cilj zakona je stvaranje uslova za povećanje zaposlenosti lica sa invaliditetom i njihovo ravnopravno učešće na tržištu rada, uz otklanjanje barijera i stvaranje jednakih mogućnosti.
 
Takođe, treba napomenuti da je donijet i Pravilnik o postupku i metodologiji za finansiranje grant šema. Grant šemom se dodjeljuju sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom za finansiranje projekata, pravnim i fizičkim licima koji doprinose unapređenju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanju lica sa invaliditetom. 
 
Ove godine Zavod za zapošljavanje je raspisao Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava, grant šema, licima sa invaliditetom u iznosu od dva miliona eura. Očekujemo da će u projektima učestvovati najmanje 300 lica sa invaliditetom, kao i zapošljavanje najmanje 50% učesnika projekta.
 
Takodje, Ministarstvo rada i socijalnog staranja krenulo je sa aktivnostima na donošenju  Pravilnika  o načinu, postupku i finansiranju posebnih organizacija koje se bave zapošljavanjem lica sa invaliditetom. Time će se obezbijediti njihovo finansiranje kao i podsticanje osnivanja i razvoj.
 
Ministarstvo rada i socijalnog staranja, planiralo je izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, posebno s aspekta neophodnosti za unapređenjem teksta zakona, kao i njegovim usklađivanjem za zakonodavstvom EU. 
 
Ovo je samo dio mjera i aktivnosti koje će u budućem periodu sprovoditi Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Takođe, Ministarstvo će, u saradnji sa drugim institucijama, raditi na izradi pravnih i strateških dokumenata, radi unapređenja statusa lica sa invaliditetom i ostvarivanja njihovih prava, a sve u cilju daljeg procesa unapređenja politika i zakonodavstva koje neposredno utiču na lica sa invaliditetom.
 
Zahvaljujem.
 
 
PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja

 

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže