Izvršni direktor NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju ,,Naša inicijativa“ Podgorica Milisav Korać i Slobodan Vuković, predstavnik Saveza, sastali su se sa predsjednikom Odbora za ljudska prava i slobode dr Halilom Dukovićem, zamjenicom predsjednika Odbora dr Ljiljanom Đurašković i članovima Odbora: prim. dr Izetom Bralićem, Ljerkom Dragičević i Kemalom Zoronjićem.

 Ova saradnja uspostavljena je još 2010 godine sa ciljem da se doprinese rješavanju problema djece i omladine sa teškoćama u razvoju i poboljša njihov položaj u društvu. To se odnosi na sveobuhvatnije pravo na rehabilitaciju i zdravstvenu zaštitu, lvalitetnije školovanje, zapošljavanje te djece i rješavanje socijalnog statusa njihovih roditelja.

Milisav Korać i Slobodan Vuković, predstavnici Saveza ,,Naša inicijativa“, istakli su da ima puno aktivnosti koje bi trebalo uraditi u narednom periodu. Iznijeli su probleme sa kojima se suočavaju djeca sa smetnjama u razvoju i njihove porodice, a koje se odnose na nedovoljan iznos finansiskih sredstava koja dobijaju za tuđu njegu i pomoć, neadekvatnu stomatološku zaštitu, probleme u vezi sa rehabilitacijom, zdravstvenom zaštitom i osiguranjem i obrazovanjem.

 Predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja upoznali su učesnike sastanka sa aktivnostima koje Ministarstvo u kontinuitetu realizuje.

 Dogovoreno je da će se saradnja nastaviti i to kroz:

-obavezu razmatranja svakog predloga zakona koji tretira ovu problematiku

-iniciranje zakonskih tekstova kojima se reguliše predmetna oblast i

 

 -prisustvo predstavnika Saveza sjednicama Odbora prilikom razmatranja zakonskih tekstova preko kojih mogu doprinijeti poboljšanju prava ove populacije. 

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže