Dana 29.05.2015.godine održana je sjednica Savjeta za brigu o licima sa invaliditetom kojom je predsjedavala ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević. I ovoga puta na dnevnom redu je bilo više tema od izuzetnog značaja za ovu kategoriju lica.

Na sjednici učešče su uzeli i predstavnici NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškočama u razvoju ,,Naša inicijativa” Podgorica Jovo Grubač i Slobodan Vuković.

Raspravljano je o novom Zakonu o povlastici na putovanje lica sa invaliditetom, kao i Pravilniku, kojim je ova oblast bliže definisana, a članovi Savjeta su upoznati i sa uputsvom, koje je podijeljeno nadležnim centrima za socijalni rad ovim povodom. Razriješeno je i više dilema koje su predstavnici NVO sektora imali povodom ovog teksta, a svi zainteresovani su upućeni da svoja prava ostvare preko nadležnih centara za socijalni rad.

Razmatrana je i Informacija o inicijativi Saveza slijepih Crne Gore o donošenju Zakona o status i finansiranju organizacija osoba s invaliditetom, i ovim povodom donijet zaključak da se obave konsultacije sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Sekretarijatom za zakonodavstvo, oko utvrđivanja precizne nadležnosti resora koja treba da koordinira ovim poslom, te da se nakon toga nasledećoj sjednici članovi Savjeta odrede prema ovom zahtjevu.

Tema dnevnog reda bila je i Informacija o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, gdje su prisutnima predočeni razlozi za izmjenu ovog zakona, koje je pokrenulo Ministarstvo rada i socijalnog staranja, ali je ministarka Kovačević pozvala sve članove Savjeta, kao i druge zainteresovane predstavnike NVO sektora, koji se bave pitanjima lica sa invaliditetom, da daju svoje sugestije i prijedloge za izmjenu ovog zakonskog teksta u kom god dijelu budu smatrali opravdanim.

Na Savjetu je podržana inicijativa da se prilikom Izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju uvaži prijedlog o obezbjeđenju nadoknade u punom iznosu, za vrijeme spriječenosti za rad lica koje se stara o licu sa invaliditetom, dok se ono nalazi na oporavku ili ječenju.

Dogovoreno je i da se na jednoj od sledećih sjednica razmatra set podzakonskih akata iz oblasti zdravstvene zaštite, koji je u nadležnosti Fonda za zdravstvo, a razmatrano je i više tekućih pitanja i problema vezanih za lica sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zapošljavanja.

 

 

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže