Projekat je odobren od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja, realizovao se u periodu od 07.09.2019.- 06.09.2020. godine. Visina dobijenih sredstava: 39.668,10€

Projekat je uspješno završen i ostvareni rezultati Projekta su:

• razvijeni su sveukupni potencijali najmanje 75 djece i mladih sa smetnjama u razvoju koji su bili korisnici Projekta,
• poboljšane su vaspitno – obrazovne mogućnosti djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju,
• ojačani su kapaciteti Aplikanta, Partnera i 20 lokalnih udruženja iz sastava Saveza “Naša inicijativa”
• unaprijeđena je saradnja između NVO Saveza “Naša inicijativa” sa državnim i lokalnim organima
• unaprijeđena je saradnja između NVO Saveza “Naša inicijativa” i 20 lokalnih organizacija
• ojačano je partnerstvo između Aplikanta i Partnera
• unaprijeđena su znanja i iskustva 9 stručnih lica kroz šestomjesečni rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju
• unaprijđena su znanja i vještine 20 lica iz 20 lokalnih udruženja za pisanje projekata i jačanje kapaciteta lokalnih udruženja
• unaprijeđena je zakonska regulativa od značaja za lica sa invaliditetom
• povećana je informisanost organizacija lica sa invaliditetom, lica sa invaliditetom i roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju o pravima te populacije i načinu ostvarenja tih prava
• dat je doprinos realizaciji javnih politika u oblasti invaliditeta i implementaciji pojedinih međunarodnih i domaćih propisa od značaja za lica sa invaliditetom
• dat je doprinos afirmaciji politike zapošljavanja lica sa invaliditetom
• povećan je stepen socijalne uključenosti lica sa invaliditetom u sve segmente društvenog života

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže