Nastavak aktivnosti na unapređenju
života djece i mladih sa smetnjama u
razvoju i članova njihovih porodica –
2015. god.


Donator: Komisija Vlade za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću u oblasti: zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom. Projektom su finansirane aktivnosti stručnog rada sa djecom sa smetnjama u razvoju (defektolozi, fizioterapeuti, logopedi, psiholozi) u udruženjima sa manjim kapacitetima iz sastava Saveza „Naša inicijativa“ i rad organa Saveza.
Projekat je odobren u iznosu od 24.000,00 €.

Kontakt

Stari Aerodrum (bivši vojni kompleks),
Bulevar Josipa Broza Tita b.b.,
81000 Podgorica
Tel/fax: +382 (0)20/642-060
Mob: +382 (0)67/576-780
Web: www.nasainicijativa.me
Email:

Socijalne mreže